Quanlo24567809

Có 4 dung dịch không màu: HCl, NaCl, Na2CO3, H2SO4. Có thể dùng thêm một trong các dung dịch dưới đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. KOH       B. AgNO3       C. BaCl2       D. Phenolphtalein

Neo Pentan đã chọn câu trả lời