Quanlo24567809

Có 5 lọ mất nhãn gồm: Na2CO3, Na2SO4, Na2SiO3, Na2S, Na2SO3. Chỉ  dùng thêm một trong các dung dịch sau để nhận biết

A. NaOH      B. H2SO4      C. HCl      D. Ba(OH)2

Neo Pentan đã chọn câu trả lời