Neo Pentan

Có 6 dung dịch riêng biệt đựng trong mỗi lọ được kí hiệu ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4), (5), (6). Mỗi dung dịch chứa 1 chất duy nhất trong các chất sau: NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4. Thực hiện thí nghiệm và thu được kết quả sau:
– Dung dịch (2) cho kết tủa với dung dịch (3) và (4).
– Dung dịch (6) cho kết tủa với dung dịch (1) và (4).
– Dung dịch (4) cho khí bay lên với các dung dịch (3) và (5).
Các dung dịch (2), (5) và (6) lần lượt là

A. BaCl2, H2SO4, MgCl2       B. MgCl2, HCl, BaCl2

C. MgCl2, H2SO4, BaCl2       D. BaCl2, HCl, MgCl2

Neo Pentan chọn trả lời