Neo Pentan

Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 4.       B. 9.       C. 6.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời