Nguyenhue

Cracking 35 lít butan ở nhiệt độ xúc tác thích hợp thu được 67 lít hỗn hợp khí A. Cho A từ từ qua bình đựng dung dịch brom dư thấy còn lại khí B gồm  H2 và 3 hiđrocacbon B1, B2, B3. Tách lấy riêng từng hiđrocacbon (có khối lượng phân tử tăng dần) và đốt cháy hoàn toàn từng chất thu được những thể tích CO2 có tỉ lệ tương ứng là 1:3:1. Tính phần trăn thể tích C2H4 và H2 trong A.

hoangvhoa@gmail.com đã trả lời