giaitoan1234

Câu 7: Dẫn 1000 mL một hỗn hợp khí gồm 120,0 mol H2 và 40,0 mol N2 qua chất xúc tác ở 450°C cho tới khi hỗn hợp đạt trạng thái cân bằng. Giả sử hiệu suất phản ứng là 20,0%.

a. Tính nồng độ cân bằng của các chất.

b. Giá trị hằng số cân bằng Kc của phản ứng là a × 10^-6. Tìm giá trị của a (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Neo Pentan chọn trả lời