Neo Pentan

Dẫn 4,032 lít khí CO (đktc) đi qua 25,6 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan X trong dung dịch chứa 1,12 mol HNO3, thu được 0,12 mol khí NO và dung dịch Y. Nhúng thanh Fe vào Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,03 mol khí NO; đồng thời khối lượng thanh Fe giảm m gam. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- trong cả quá trình. Giá trị của m là

A. 10,32.       B. 13,72.       C. 8,60.       D. 9,88.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời