Neo Pentan

Để bảo vệ chân cầu bằng thép ngâm trong nước sông, người ta gắn vào chân cầu (phần ngập trong nước) thanh kim loại nào sau đây?

A. Sn.       B. Cu.       C. Pb.       D. Zn.

Neo Pentan chọn trả lời