Neo Pentan

Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại

A. Sn.       B. Zn.       C. Pb.       D. Cu.

Neo Pentan chọn trả lời