Neo Pentan

Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau:

Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là

A. CH3COOH và C2H5OH.

B. CH3COOH và CH3OH.

C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.

D. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.

Neo Pentan chọn trả lời