Neo Pentan

Để đơn giản ta xem một loại xăng là hỗn hợp gồm pentan và hexan có tỉ khối hơi so với metan là 4,85. Nếu đốt cháy hoàn toàn 56 lít hơi xăng trên cần trộn với vừa đủ V lít không khí và lượng nhiệt tỏa ra là x (kJ). Giả thiết thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn; không khí chứa 20% O2 theo thể tích, còn lại là N2; cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol ankan được tính theo công thức: Q = (221,5 + 663,5n) kJ/mol, với n là số nguyên tử cacbon trong phân tử. Giá trị của V và x lần lượt là

A. 2408 và 9843.       B. 2408 và 9511.

C. 2184 và 9843.       D. 2184 và 9511.

ngochoa108 đã trả lời