Neo Pentan

Để hoà tan hết một mẫu Zn trong dung dịch axít HCl ở 20 °C cần 27 phút. Cũng mẫu Zn đó tan hết trong dung dịch axít nói trên ở 40 °C trong 3 phút. Vậy để hoà tan hết mẫu Zn đó trong dung dịch nói trên ở 55 °C thì cần thời gian là:

A. 64,00s.          B. 60,00s.       C. 54,54s.         D. 34,64s.

Neo Pentan đã bình luận