Neo Pentan

Để khử hoàn toàn 24,0 gam Fe2O3 thành kim loại Fe ở nhiệt độ cao (không có oxi) cần tối thiểu m gam kim loại Al. Giá trị của m là

A. 16,2.       B. 10,8.       C. 5,4.       D. 8,1.

Neo Pentan chọn trả lời