Neo Pentan

Để làm khô khí NH3 ta có thể dùng

A. CuSO4.       B. CaO.       C. H2SO4 đặc.       D. P2O5.

Neo Pentan chọn trả lời