Neo Pentan

Để nhận ra ion NO3- trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với

A. kim loại Cu.

B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. kim loại Cu và dung dịch Na2SO4.

D. kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng.

Neo Pentan chọn trả lời