Neo Pentan

Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M khối lượng hỗn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 cần dùng là:

A. 41,4 gam.            B. 40,02 gam.

C. 51,75 gam.           D. 33,12 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời