giaitoan1234

Để trung hoà 100ml dd hỗn hợp X gồm 2 axit HCI 1M và H2SO4 0,75M thì cần dùng V ml dd NaOH 0,625. Tính giá trị của V và nồng độ mol/lít các ion có trong dd thu được?

Neo Pentan chọn trả lời