Duy Vũ Chemistry

Điện phân dung dịch X chứa đồng thời AgNO3 (0,2 mol) và Cu(NO3)2 (0,1 mol) sau thời gian 15 phút với cường độ dòng điện I=9,65A thu được dung dịch Y.

a/ Khối lượng dung dịch Y giảm bao nhiêu gam so với khối lượng dung dịch X. (Xem hiệu suất quá trình điện phân là 100%, kim loại sinh ra đều bám trên điện cực, điện cực được rút ra khỏi dung dịch điện phân ngay thời điểm 15 phút, cả hai điện cực đều trơ).

b/ Cho m (gam) bột sắt vào dung dịch Y thu được dung dịch Z. Tìm m để dung dịch Z chỉ chứa 3 muối. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.

Duy Vũ Chemistry đã trả lời