Neo Pentan

Điện phân với điện cực trơ 500 ml dung dịch CuSO4 đến khi thu được 1,12 lít khí ở anot thì dừng lại. Ngâm lá sắt vào dung dịch sau điện phân đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng lá sắt tăng 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 ban đầu là

A. 1,50M.          B. 0,40M.          C. 1,80M.          D. 3,60M.

Neo Pentan chọn trả lời