Bánh tráng nướng

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ ổn định, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch X chứa 4a mol CuSO4 và a mol NaCl cho đến khi nước bị điện phân ở catot thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y và hỗn hợp Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Tỉ khối hơi của Z so với H2 là 61/3
(b) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch Y thì pH sẽ tăng.
(c) Cho Y tác dụng với BaCl2 vừa đủ thu được dung dịch T chứa 372,5a gam chất tan.
(d) Khối lượng dung dịch Y giảm 219,5a gam so với dung dịch X
(f) Nhúng thanh nhôm (dùng dư) vào dung dịch Y thu được dung dịch G có khối lượng tăng 63a gam so với dung dịch Y
Số phát biểu đúng là:

A. 1        B. 3        C. 2        D. 4

Neo Pentan đã bình luận