Neo Pentan

Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của

A. P.       B. H3PO4.       C. P2O5.       D. PO43-.

Neo Pentan chọn trả lời