knganv

Đồng trong tự nhiên có hai loại đồng vị 29Cu63 và 29Cu65. Hòa tan 11,931 gam CuO cần 300 mililit dung dịch HCl 1M.

1.Tính nguyên tử khối trung bình của đồng

2. Tính phần trăm số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.

3. Tính phần trăm khối lượng của đồng vị 29Cu63 trong CuO

knganv đã chọn câu trả lời