tikkii

Đồng trùng hợp 2,3-đimetylbuta-1,3-đien với acrilonitrin (vinyl xianua) theo tỉ lệ tương ứng x : y thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này trong oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có 56,757% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia đồng trùng hợp là:

A. x : y = 3 : 2.      B. x : y = 2 : 3.

C. x : y = 3 : 5.      D. x : y = 1 : 3.

Neo Pentan chọn trả lời