Neo Pentan

Đốt cháy 6,45 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 10,29 gam hỗn hợp X gồm các oxít. Cho toàn bộ X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 23,49.       B. 27,81.       C. 27,33.       D. 15,21.

Neo Pentan chọn trả lời