Neo Pentan

Đốt cháy hết m gam hỗn hợp gồm C và S (tỉ lệ mol 3 : 1) trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 1000 ml dung dịch NaOH có pH = 13. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 6,22 gam chất tan. Giá trị của m là

A. 1,02.       B. 0,68.       C. 2,04.       D. 4,08.

Neo Pentan chọn trả lời