Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở sinh ra 1,792 lít CO2 (đktc). Mặt khác, toàn bộ lượng X trên phản ứng vừa đủ với 0,08 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Công thức của hai anđehit trong X là

A. CH3CHO và OHC–CHO.

B. HCHO và OHC–CH2–CHO.

C. HCHO và CH3CHO.

D. HCHO và OHC–CHO.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời