Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp X gồm Glyxin và 2 amin đơn chức cần vừa đủ 20,44 lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được 11,61 gam H2O. Cũng lượng X trên phản ứng tối đa bao nhiêu mol Brom?

A. 0,33          B. 0,29          C. 0,18          D. 0,36

Lhmybqa trả lời