leduong

Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 tham gia phản ứng tối đa là:

A. 0,33        B. 0,40        C. 0,26        D. 0,30

Câu 2. Nếu cho p mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là 0,32 mol. Giá trị của p là

A. 0,293.       B. 0,44.       C. 0,264.       D. 0,176.

Neo Pentan sửa câu hỏi