Thái Hà An

Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 hỗn hợp gồm H2, ankan và anken thu được 210cm3 CO2. Mặt khác nếu nung 100cm3 hỗn hợp trên với Ni, sau phản ứng còn 70cm3 một hidrocacbon duy nhất. Tính phần trăm về thể tích mỗi chất và thể tích O2 cần đốt cháy hỗn hợp

Neo Pentan đã chọn câu trả lời