Khanhlinh0603

Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít (đo ở đktc) hỗn hợp X gồm ba hidrocacbon mạch hở, ở thể khí có công thức CaH2a, Ca-1H2a, Ca+1H2a. Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình chứa 250 gam dung dịch Ca(OH)2 23,68%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 60 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch nước lọc thì thấy có kết tủa trở lại. Mặt khác, 21,6 gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Xác định công thức cấu tạo của ba hidrocacbon và tính giá trị của V.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời