Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam este X bằng lượng oxi vùa đủ, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam nước. Số nguyên tử hiđro (H) có trong X là

A. 12.       B. 6.       C. 8.       D. 10.

Neo Pentan chọn trả lời