Tieu Tien Nu

Đốt cháy hoàn toàn 2,32 gam hợp chất hữu cơ (X) trong khí oxi rồi thu lấy hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng đem chia hai phần bằng nhau.

Phần 1: Dẫn qua bình dựng CaO khan (dư) thấy khối lượng bình tăng 3,72 gam.

Phần 2: Dẫn qua bình dựng H2SO4, đặc, dư thấy bình này tăng 1,08 gam.

Biết m(gam) chất (X) khi hóa hơi có thể tích = 1/2 thể tích của m(gam) không khí(cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất), sản phẩm đốt cháy chỉ CO2 và H2O

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất (X)

b) Nếu (X) tác dụng được với Na, hãy viết CTCT mạch của hợp chất (X).

Neo Pentan chọn trả lời