Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 2,53 gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 7,48 gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 4,08            B. 4,05            C. 4,59            D. 4,41

Neo Pentan đã chọn câu trả lời