Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Đốt cháy hoàn toàn 5,745 gam hỗn hợp X cần 4,788 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được 19,5 gam kết tủa. Để tác dụng vừa đủ với 5,745 gam hỗn hợp X cần V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 30             B. 60                  C. 45                   D. 15

Neo Pentan chọn trả lời