huykothe999

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp X gồm cacbon và lưu huỳnh thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2 và SO2. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 33,5 gam chất tan. Phần trăm khối lượng cacbon trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35,66.        B. 30,82.        C. 33,20.        D. 27,94

Neo Pentan chọn trả lời