Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C4H8O2.       B. C2H4O2.       C. C3H6O2.       D. C4H6O4.

Neo Pentan chọn trả lời