Hanhls

Đốt cháy hoàn toàn 84 gam một hỗn hợp X gồm FeS2 và Cu2S bằng lượng oxi dư ta được chất rắn A và 20,16 lít khí SO2 (đktc). Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3 rồi hấp thụ vào nước được dung dịch B. Cho toàn bộ A vào B, khuấy kỹ cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi lọc, rửa phần không tan thu được chất rắn C không tan. Tìm số gam của C

Neo Pentan chọn trả lời