Phan Như Hoàng

Đốt cháy hoàn toàn 9 gam một chất hữu cơ A có thành phần là C, H, N bằng 1 lượng không khí vừa đủ , thu được 94,08 lít khí T gồm CO2, H2O, N2. Dẫn T lần lượt qua bình chứa Ca(OH)2 dư và P2O5 thấy ở bình 1 xuất hiện 40 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm 13,4 gam, bình 2 tăng 3,6 gam.Tìm CTPT

Neo Pentan đã chọn câu trả lời