pmq131

Đốt cháy m g C3H8 thu được 3m gam CO2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy sau khi đốt m gam C3H8 vào 50g dung dịch KOH 22,4% thu được dung dịch X có khối lượng 62,24g. Tính khối lượng của C3H8 và tính khối lượng muối sinh ra trong dung dịch X.

A. 2,64g; 18,76g        B. 2,46g; 17,76g

C. 2,45g; 16,38g        D. 2,54g; 20,14g

Neo Pentan đã chọn câu trả lời