Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 67,2 lít khí O2 (đktc) thu được 51,48 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 68,34.       B. 89,18.       C. 78,24.       D. 87,48.

Neo Pentan chọn trả lời