Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức, bậc hai, mạch hở X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3–NH–CH3.      B. CH3–NH–C2H5.

C. CH3–NH–C3H7.      D. CH3–CH2–CH2–NH2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời