nguyen thi ngoc anh

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất Y (chỉ chứa cacbon và hiđro), rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 50 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 29,2 gam.
a, Xác định công thức phân tử của Y, biết khối lượng phân tử của Y bé hơn 100 đvC.
b, Xác định công thức cấu tạo của Y, biết Y tác dụng được với dung dịch Ag2O/NH3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời