trungcris

Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,28g Mg và 4,48g Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại (hơn 2 oxit) và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng 1 lượng vừa đủ 200ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Z, thu được 68,17g kết tủa. Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X.

Neo Pentan trả lời