Neo Pentan

Đốt cháy hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn Y gồm các oxit kim loại. Để hòa tan hết hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 28,1 gam.       B. 24,9 gam.       C. 21,7 gam.       D. 31,3 gam.

Neo Pentan chọn trả lời