Neo Pentan

Đốt cháy kim loại R trong bình chứa khí clo, thu được 32,5 gam muối. Thể tích khí clo đã phản ứng là 6,72 lít (ở đktc). Kim loại R là

A. Fe.       B. Mg.       C. Cu.       D. Al.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời