Tao

Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 thu được (m + 8,17) gam hỗn hợp Y chỉ gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl 7,3% vừa đủ, đun nóng thu được dung dịch Z chứa 3 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được 80,73 gam kết tủa. Nếu cho NaOH dư vào dung dịch Z thì thu được 22,22 gam kết tủa. Tính giá trị m và khối lượng mỗi kim loại trong X.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời