Neo Pentan

Đun 40,3 gam peptit Lys-Gly-Ala-Glu trong 400ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với dung dịch Y chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 89,7.      B. 89,8.      C. 84,9.      D. 77,9.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời