Neo Pentan

Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

A. 1,24.            B. 1,48.            C. 1,68.            D. 1,92.

Neo Pentan chọn trả lời