Neo Pentan

Đun nóng 10,8 gam este mạch hở X (C3H4O2) với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị m là

A. 12,20.       B. 15,40.       C. 13,00.       D. 17,92

Neo Pentan chọn trả lời