aiduong

Đun nóng 16 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và S. Sau một thời gian thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Z, hỗn hợp khí T và còn lại chất rắn R không tan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí T và chất rắn R cần 6,1975 lít O2.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.

c) Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Nguyễn Cao Minh đã trả lời